Het Online Open van Wetteren.

Om het gebrek aan toernooien met een langere tijdscontrole op te vangen, organiseert De Wetterse Vrijpion het "Online Open van Wetteren"!

Algemene Info

 • Tijdscontrole is 30 minuten + 15 sec./zet (spelers mogen onderling beslissen om met langere of kortere tijdscontroles te spelen maar 15+15 is het minimum).
 • De partijen dienen gespeeld te worden op Lichess.
 • Groepsfase met groepen die worden opgedeeld aan de hand van spelerssterkte (meer info hieronder).
 • De winnaar van elke groep stoot door naar de playoffs (knock-out fase).
 • Deelname is gratis en iedereen is welkom.
 • Vragen kunnen gesteld worden aan Thomas Moerman (facebook of thomasmoerman@skynet.be).

Inschrijven

De inschrijvingen zijn gesloten! Volg de resultaten en het verloop

Hoe verloopt de groepsfase?

Na het afsluiten van de inschrijvingen (18 april) worden de deelnemers opgedeeld in evenwaardige groepen gebaseerd op FIDE rating of KBSB elo en op wanneer de spelers beschikbaar zijn om te spelen. Dit zodat elke groep ongeveer gelijk zit met gemiddelde rating.
De grootte van die groepen hangt af van het totale aantal deelnemers. Deelnemers worden via mail op de hoogte gebracht tot welke groep ze behoren. De groepsfase werkt met een Round Robin systeem waar iedereen in een groep tegen elkaar speelt. De paringen per ronde zullen altijd beschikbaar zijn en de spelers moeten zelf een afspraak met hun tegenstander maken om hun partij te spelen. Dit omdat flexibiliteit centraal staat. Per ronde wordt één week voorzien, maar er mogen meerdere rondes gespeeld worden in dezelfde week zolang de volgorde van de paringen gerespecteerd wordt. Ronde 1 begint op 20 april en loopt tot en met 26 april. Nadat alle partijen in een groep gespeeld zijn, stoot de winnaar door naar de playoffs waar hij/zij uitkomt tegen een winnaar van een andere groep.

Start

De begindatum van het Online Open van Wetteren ligt vast op 20 april en de verwachte einddatum ligt eind mei. Bij een groot aantal deelnemers zal het toernooi waarschijnlijk langer doorlopen.

Deelnemers

Succes!

The Online Open of Wetteren.

Dear chess friends To make up for the lack of tournaments with a longer time control, Belgian chess club De Wetterse Vrijpion organises the "Online Open of Wetteren"! Players of all countries are welcome.

General information

 • Time control is 30 minutes + 15 sec./ move (players may decide to play with longer or shorter time controls, but 15 + 15 is the minimum).
 • The games must be played on Lichess.
 • Group stage with groups divided by player strength (more info below).
 • The winner of each group advances to the playoffs (knockout stage).
 • Participation is free and everyone is welcome.
 • Questions can be asked to the organiser Thomas Moerman (tommoeras@gmail.com).

Register

Registrations are closed, check out the tournament results

How does the group stage work?

After the registrations are closed (April 18), the participants will be divided into equal groups based on FIDE rating and on when the players are available to play. This so that each group hass roughly the same average rating. The size of those groups depends on the total number of participants. Participants are informed by email to which group they belong. The group phase works with a Round Robin system where everyone in a group plays against each other. The pairings per round will always be available and the players must make an appointment with their opponent to play their match. One week is provided per round, but several rounds may be played in the same week as long as the order of pairings is respected. Round 1 starts on April 20 and runs through April 26. After all games in a group have been played, the winner advances to the playoffs where he / she will face a winner from another group.

Start

The start date of the Online Open of Wetteren is fixed on April 20 and the expected end date is at the end of May. With a large number of participants the tournament will most likely be longer.

Participants

Good luck!